Předmět veřejné zakázky :

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechniky kuchyňského provozu v budově A (stará budova) v objektu Domova důchodců Náchod na adrese Bartoňova 903, 547 01 Náchod.

Popis předmětu veřejné zakázky

V rámci specifikace předmětu zakázky bude demontována stávající vzduchotechnická jednotka včetně části stávajících rozvodů. Technické parametry rekuperační jednotky nutno dodržet (zejména vzduchové množství, externí tlaková rezerva, topný a chladící výkon) s ohledem na budoucí připojení chladící jednotky. Nová vzduchotechnická jednotka bude umístěna v původní místnosti strojovny vzduchotechniky (při výběru jednotky je nutno počítat se stávajícím prostorem strojovny pro umístění) v zadní části budovy za prostory kuchyně DD. Nová vzduchotechnická jednotka tak bude zajišťovat odsávání odpadního vzduchu z prostoru kuchyně DD, tak i přívod čerstvého venkovního vzduchu, včetně zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Odpadní vzduch pak bude vyfukován přes šikmý výfukový kus pod římsou do venkovního prostoru Domova důchodců Náchod. Kromě výměny VZT rekuperační jednotky by měla být ještě provedena výměna kompletního potrubí pro sání čerstvého vzduchu, včetně zakončení (šikmý výfukový kus), výměna kompletního potrubí pro výfuk odpadního vzduchu, včetně zakončení (šikmý výfukový kus), instalace nového potrubí pro sání odpadního vzduchu z kuchyně – v prostoru strojovny (napojit na stávající rozvody v kuchyni), instalace nového potrubí pro přívod vzduchu do kuchyně – pod strop přípravny, ideálně napojené na přívodní textilní vyústku.

Písemná výzva k podání nabídek

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu (ustanovení § 12 odstavec 3) není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně v souladu s § č.6 citovaného zákona 137/2006.

 

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz