Domov důchodců Náchod

Vítejte

Posláním Domova důchodců Náchod – pobytové služby – je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Návštěvy na I. oddělení DZR jsou opět povoleny – změny režimu návštěv DD Náchod platné od 20.9.2022.

Rezervaci návštěv předem je možno zajistit pouze v návštěvní dny – úterý až neděle  od 13:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle RECEPCE 607 884 002 nebo přímo osobně u pracovníka recepce (rezervace termínu návštěvy předem není nijak povinná).
Do budovy DD Náchod nebudou pracovníky recepce vpuštěni návštěvníci bez ochrany dýchacích cest (RESPIRÁTOR) a se zvýšenou teplotou nad 37°C. Pracovník recepce návštěvníka písemně zaeviduje, změří návštěvníkovi teplotu bezkontaktním teploměrem. Návštěvník je povinen používat RESPIRÁTOR po celou dobu návštěvy. Pokud návštěvník nemá svoji návštěvu předem rezervovanou, pracovník recepce telefonicky informuje pracovníky oddělení, kteří připraví klienta na setkání s návštěvou.

Návštěvníci klientů Domova důchodců jsou během své návštěvy v budově povinni:

  • prokázat se na oddělení návštěvnickou kartou vydanou na vstupu pracovníky recepce,
  • po celou dobu návštěvy používat ochranu dýchacích cest – respirátor,
  • využívat k návštěvě pouze vymezené návštěvnické prostory, návštěvy na pokojích jsou po předchozí domluvě povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu a trvale imobilních klientů,
  • po ukončení návštěvy odevzdat na recepci návštěvní kartu a opustit budovu do 17:00 hod.
  • Návštěvy mohou využívat pouze veřejná WC v přízemí staré budovy A a v posledním třetím podlaží v nové budově B.

 

V Náchodě dne 20.9.2022.

Bc. Václav Voltr, ředitel DD Náchod

NAVÝŠENÍ ÚHRAD OD 1.4.2022

Na základě vládního schválení nového znění provádějící vyhlášky č. 505/2006 Sb. platné od 1.3.2022 týkající se stanovení maximální výše úhrady za pobyt a stravu v pobytových sociálních službách pro seniory a vzhledem k naší aktuální ekonomické, rozpočtové situaci a všeobecnému, dlouhodobému nárůstu nákladů na provoz služby, včetně rostoucí inflace,  150% zdražení dodávek elektrické energie a navýšení personálních nákladů, které již nelze pokrýt z přidělených dotací MPSV a příspěvku zřizovatele dojde od 1.4. 2022 k  plošnému navýšení úhrad za ubytování a stravu na stávající maximum platné prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. To je ubytování maximálně 250,- Kč den a strava 205,- Kč den, celkem denně 455,-, celkem měsíčně maximálně 13 650,- Kč.

Ubytování 2021           Strava 2021           Den/měsíc

           210,-                            170,-                  380,-/11 400,-

Ubytování 2022           Strava 2022          Den/měsíc

           250,-                        205,-                  455,-/13 650,-

Navýšení ubytování             strava                         Den/měsíc

                +40,-                            + 35,-                       +75,-/+2 250,-

Nové úhrady jsou tak stanoveny s minimálními rozdíly mezi jednotlivými kalkulacemi dle počtu lůžek na pokoji a druhu diety. Měsíční navýšení úhrad tak bude činit cca + 2 250,- Kč a + 2 100,- Kč u dvoulůžkových pokojů I. kategorie a jednolůžkových pokojů II. kategorie viz ceník úhrad platný od

1.4. 2022, kde se nové úhrady pohybují dle druhu diety a typu pokoje od 13 140,- Kč do 13 650 Kč za lůžko měsíčně.

Nadále ovšem zůstává v platnosti princip ochrany zůstatku příjmu klienta – garance 15% zůstatku příjmů po úhradě. Pokud je tedy aktuálně jeho důchod nižší než rozmezí 15 460,- Kč do 16 060,- Kč (dle počtu lůžek na pokoji a stanovené diety), má ze zákona automaticky nárok na snížení úhrady tak, aby mu po úhradě za ubytování a stravu zůstalo 15% jeho příjmu pro jeho další potřeby, nezbytně nutné osobní náklady, jako je nákup léků nebo hygienických potřeb. Vzhledem k tomu, že skoro ½ našich klientů k dnešnímu dni nedosahuje uvedené výše důchodu, bude jim úhrada (bez ohledů na typ pokoje) individuálně snížena dle jejich příjmů doložených posledním aktuálně platným výměrem důchodu z ČSSZ.

Příklad výpočtu snížené úhrady u jednolůžkového pokoje I. kategorie s normální/diabetickou dietou s nově stanovenou měsíční úhradou 13 590,- Kč

Výše příjmu /výměr důchodu
Stanovení snížené úhrady
15% zůstatek po odečtení úhrady z příjmů
Úhrada bude snížena v části za ubytování o částku:
15 000,-
12 750,-
2 250,-
   840,-
14 500,-
12 325,-
2 175,-
1 265,-
14 000,-
11 900,-
2 100,-
1 690,-
13 500,-
11 475,-
2 025,-
2 115,-

Pokud by následně po stanovení snížené úhrady došlo k navýšení příjmů klienta bude jeho snížená úhrada následující měsíc po navýšení důchodu zrevidována a navýšena dle aktuálního nároku na 15% zůstatek příjmů. V případě, že klient nesouhlasí se sníženou úhradou a chce hradit úhradu plnou dle platného předpisu úhrad, bude s ním sepsána dohoda o dorovnání do 15% zůstatku příjmů z vlastních úspor nebo doplatku rodiny klienta. Jsme si plně vědomi, že tyto změny v nastavení úhrad nejsou pro naše klienty a jejich rodiny nijak příjemnou zprávou, ale v naší současné rozpočtové situaci nemůžeme v rámci udržení vlastních příjmů, garantovaného příspěvku zřizovatele a přidělené dotace MPSV postupovat jinak v souladu s platnou legislativou.

V Náchodě 25.2.2022

V.Voltr ředitel DD Náchod   

action-adult-care-339620.jpg

Cíle

Cílem domova je především řešení nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a je ohrožen sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů, podpora samostatnosti a zamezení sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

20

Principy

Základními principy poskytované pobytové služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování jeho vlastní volby, respektování jeho soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Město Náchod (346 m n.m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní „Branky“ až po Broumovský výběžek.

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska „Skaláci“, „Na dvoře vévodském“, „U nás“ atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění.

Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki Zdrój a Polanica Zdrój.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz