Domov důchodců Náchod

Vítejte

Posláním Domova důchodců Náchod – pobytové služby – je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

ZMĚNY REŽIMU NÁVŠTĚV DD NÁCHOD PLATNÉ OD 9. 8. 2022

Na základě aktuální epidemiologické situace v našem regionu dochází od 9. 8. 2022 ke změně režimu návštěv našeho zařízení, kdy na doporučení KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE z 15. 7. 2022 bylo vedením DD Náchod preventivně stanoveno a rozhodnuto o povinném používání ochrany dýchacích cest – zdravotnických roušek ve všech vnitřních prostorech Domova důchodců Náchod. Počet návštěvníků v jeden den zůstává neomezený, ale návštěvy na pokojích klientů budou povoleny pouze u osob v terminálním stádiu nebo trvale imobilních (dle předchozí dohody se staniční sestrou oddělení).

Rezervaci návštěv předem je možno zajistit pouze v návštěvní dny od 13:00 do 17:00 hod. na telefonním čísle RECEPCE 607 884 002 nebo přímo osobně u pracovníka recepce (rezervace termínu návštěvy předem není nijak povinná).
Do budovy DD Náchod nebudou pracovníky recepce vpuštěni návštěvníci bez ochrany dýchacích cest (zdravotnické roušky) a se zvýšenou teplotou nad 37°C. Pracovník recepce návštěvníka písemně zaeviduje, změří návštěvníkovi teplotu bezkontaktním teploměrem a bezplatně vydá zdravotnickou roušku, kterou je návštěvník povinen používat po celou dobu návštěvy a při svém odchodu odložit do připravené odpadní nádoby. Pokud návštěvník nemá svoji návštěvu předem rezervovanou, pracovník recepce telefonicky informuje pracovníky oddělení, kteří připraví klienta na setkání s návštěvou.

Návštěvníci klientů Domova důchodců jsou během své návštěvy v budově povinni:

  • prokázat se na oddělení návštěvnickou kartou vydanou na vstupu pracovníky recepce,
  • po celou dobu návštěvy používat ochranu dýchacích cest – zdravotnickou roušku,
  • využívat k návštěvě pouze vymezené návštěvnické prostory, návštěvy na pokojích jsou po předchozí domluvě povoleny pouze u klientů v terminálním stádiu a trvale imobilních klientů,
  • po ukončení návštěvy odevzdat na recepci návštěvní kartu a odložit použitou roušku do připravené odpadní nádoby a opustit budovu do 17:00 hod.
  • Návštěvy mohou využívat pouze veřejná WC v přízemí staré budovy A a v posledním třetím podlaží v nové budově B.

 

V Náchodě dne 9. 8. 2022

Bc. Václav Voltr, ředitel DD Náchod

NAVÝŠENÍ ÚHRAD OD 1.4.2022

Na základě vládního schválení nového znění provádějící vyhlášky č. 505/2006 Sb. platné od 1.3.2022 týkající se stanovení maximální výše úhrady za pobyt a stravu v pobytových sociálních službách pro seniory a vzhledem k naší aktuální ekonomické, rozpočtové situaci a všeobecnému, dlouhodobému nárůstu nákladů na provoz služby, včetně rostoucí inflace,  150% zdražení dodávek elektrické energie a navýšení personálních nákladů, které již nelze pokrýt z přidělených dotací MPSV a příspěvku zřizovatele dojde od 1.4. 2022 k  plošnému navýšení úhrad za ubytování a stravu na stávající maximum platné prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. To je ubytování maximálně 250,- Kč den a strava 205,- Kč den, celkem denně 455,-, celkem měsíčně maximálně 13 650,- Kč.

Ubytování 2021           Strava 2021           Den/měsíc

           210,-                            170,-                  380,-/11 400,-

Ubytování 2022           Strava 2022          Den/měsíc

           250,-                        205,-                  455,-/13 650,-

Navýšení ubytování             strava                         Den/měsíc

                +40,-                            + 35,-                       +75,-/+2 250,-

Nové úhrady jsou tak stanoveny s minimálními rozdíly mezi jednotlivými kalkulacemi dle počtu lůžek na pokoji a druhu diety. Měsíční navýšení úhrad tak bude činit cca + 2 250,- Kč a + 2 100,- Kč u dvoulůžkových pokojů I. kategorie a jednolůžkových pokojů II. kategorie viz ceník úhrad platný od

1.4. 2022, kde se nové úhrady pohybují dle druhu diety a typu pokoje od 13 140,- Kč do 13 650 Kč za lůžko měsíčně.

Nadále ovšem zůstává v platnosti princip ochrany zůstatku příjmu klienta – garance 15% zůstatku příjmů po úhradě. Pokud je tedy aktuálně jeho důchod nižší než rozmezí 15 460,- Kč do 16 060,- Kč (dle počtu lůžek na pokoji a stanovené diety), má ze zákona automaticky nárok na snížení úhrady tak, aby mu po úhradě za ubytování a stravu zůstalo 15% jeho příjmu pro jeho další potřeby, nezbytně nutné osobní náklady, jako je nákup léků nebo hygienických potřeb. Vzhledem k tomu, že skoro ½ našich klientů k dnešnímu dni nedosahuje uvedené výše důchodu, bude jim úhrada (bez ohledů na typ pokoje) individuálně snížena dle jejich příjmů doložených posledním aktuálně platným výměrem důchodu z ČSSZ.

Příklad výpočtu snížené úhrady u jednolůžkového pokoje I. kategorie s normální/diabetickou dietou s nově stanovenou měsíční úhradou 13 590,- Kč

Výše příjmu /výměr důchodu
Stanovení snížené úhrady
15% zůstatek po odečtení úhrady z příjmů
Úhrada bude snížena v části za ubytování o částku:
15 000,-
12 750,-
2 250,-
   840,-
14 500,-
12 325,-
2 175,-
1 265,-
14 000,-
11 900,-
2 100,-
1 690,-
13 500,-
11 475,-
2 025,-
2 115,-

Pokud by následně po stanovení snížené úhrady došlo k navýšení příjmů klienta bude jeho snížená úhrada následující měsíc po navýšení důchodu zrevidována a navýšena dle aktuálního nároku na 15% zůstatek příjmů. V případě, že klient nesouhlasí se sníženou úhradou a chce hradit úhradu plnou dle platného předpisu úhrad, bude s ním sepsána dohoda o dorovnání do 15% zůstatku příjmů z vlastních úspor nebo doplatku rodiny klienta. Jsme si plně vědomi, že tyto změny v nastavení úhrad nejsou pro naše klienty a jejich rodiny nijak příjemnou zprávou, ale v naší současné rozpočtové situaci nemůžeme v rámci udržení vlastních příjmů, garantovaného příspěvku zřizovatele a přidělené dotace MPSV postupovat jinak v souladu s platnou legislativou.

V Náchodě 25.2.2022

V.Voltr ředitel DD Náchod   

action-adult-care-339620.jpg

Cíle

Cílem domova je především řešení nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a je ohrožen sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů, podpora samostatnosti a zamezení sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

20

Principy

Základními principy poskytované pobytové služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování jeho vlastní volby, respektování jeho soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Město Náchod (346 m n.m.) se rozkládá na obou březích řeky Metuje. Bylo založeno v r. 1254 a je přirozeným historickým, turistickým, správním a průmyslovým centrem celé oblasti od vstupní „Branky“ až po Broumovský výběžek.

V samotném centru města se nachází celá řada historických staveb – renesanční zámek s francouzskou zahradou, gotický kostel sv. Vavřince na Masarykově náměstí , stará barokní radnice, nová novorenesanční radnice, budova poštovního úřadu a další. Náchod je rodištěm českého spisovatele a exilového vydavatele Josefa Škvoreckého (nar. 1924), dramatika a satirika Vratislava Blažka (1925-1973). K městu se vztahují díla Aloise Jiráska „Skaláci“, „Na dvoře vévodském“, „U nás“ atd. Ve městě je regionální muzeum a galerie výtvarného umění.

Náchod je hraniční město s přímou vazbou na polskou Kudowu Zdrój a další příhraniční polská lázeňská města Duszniki Zdrój a Polanica Zdrój.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz