Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově důchodců Náchod

Posláním Domova důchodců Náchod je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.

Cílem je především řešení této nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a trpí sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb vyškoleným, kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů uživatelů, podpora jejich samostatnosti a zamezení jejich sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilujeme jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

Základními principy poskytované služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování vlastní volby uživatele, respektování soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

Poskytované služby

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem

(pobytová služba pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) – dále DPS

Cílovou skupinou  DPS jsou senioři od 62 let s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopni z důvodu věku a zdravotního stavu zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení.

(pobytová služba pro seniory dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) – dále DZR

Cílovou skupinou  DZR  jsou senioři zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopni z důvodu onemocnění stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Ubytování v DPS poskytujeme pro 86 osob v jedno, dvou a třílůžkových pokojích vybavených vlastním sociálním zařízením na pokojích v nové budově B a umyvadlem na pokojích ve starší budově A, kde jsou společné koupelny a WC na chodbě.

Ubytování v DZR poskytujeme pro 50 osob v jedno, dvou a třílůžkových pokojích ve starší budově A, kde jsou v pokojích umyvadla a na chodbě společné koupelny a WC.

V rámci ubytování je zajištěn úklid pokojů a praní prádla ve vlastní prádelně. Uživatel může mít v pokoji svou televizi a rádio, a pokud je v pokoji dostatek místa, i své např. oblíbené křeslo, počítač apod.

Stravování je zajištěno formou celodenní stravy z vlastní kuchyně  4x denně (tři hlavní jídla a jedna odpolední svačina). Skladba stravy je přizpůsobena věku a zdravotnímu stavu uživatelů a odpovídá zásadám racionální výživy.  Ve spolupráci s lékařem a nutriterapeutkou /dietní sestrou/  je zabezpečena i dietní strava. 

Zdravotní a ošetřovatelská péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým a ošetřovatelským personálem nepřetržitě. Lékař dochází do domova pravidelně jednou týdně. Jednou měsíčně zde ordinuje psychiatr. Rehabilitační péče je prováděna dle ordinace lékaře přímo na oddělení DZR i na rehabilitačním pracovišti. Pokud uživatel zůstane zaregistrován u svého praktického lékaře, musí si zajistit předepisování léků.

Sociální pracovnice pomáhá uživatelům i jejich rodinám s ostatními záležitostmi. Na oddělení jsou aktivizační pracovnice, které se snaží vyplnit volný čas uživatelů a zajistit bohatý celoroční program. Mezi uživateli je velmi oblíbená ergoterapie. Za uživateli docházejí dobrovolníci a canisterapeuti se psy. K pravidelným akcím patří podzimní ples, mikulášská nadílka, jarní zábava s hudbou a oslava Dne matek. Pro zájemce z řad uživatelů je připravováno grilování párků. Sociální pracovnice a aktivizační pracovnice jezdí s uživateli na výlety a na akce pořádané dalšími domovy v okolí. O zpestření se starají častá kulturní vystoupení dětí z místních škol a mateřských školek. Věřící uživatelé mají možnost jednou za měsíc navštívit katolickou, husitskou nebo evangelickou bohoslužbu. Pověřená pracovnice domova chodí popřát uživatelům k narozeninám. Ve vybrané všední dny dopoledne je pro zájemce organizováno rehabilitační cvičení, trénování paměti, poslech CD nebo DVD, čtení z tisku, pouštění zajímavostí z internetu.

Co se týká dalších služeb, přímo v domově je prádelna, švadlena, kadeřnice/holička a pedikérka. V přízemí budovy A se nachází automat na kávu s příjemným posezením a u hlavních dveří budovy A je umístěna poštovní schránka. Dále je zajištěno odebírání denního tisku, klientům je k dispozici knihovna i audioknihovna s možností zapůjčení tabletu se sluchátky. Pravidelně do domova jezdí prodejci textilu a obuvi. V případě zájmu mají uživatelé možnost využívat volně přístupný počítač s internetem.

Důvodem k nepřijetí je:

  1. není neposkytována sociální služba, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb, služba nemá v současné době dostatečnou kapacitu,
  2. zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení /infuze, náročná zdravotní diagnóza, akutní infekční nemoc/, nebo by chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
  3. osobě, která žádá poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutítéže sociální sužby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Pro zájemce o službu

Veškeré informace, včetně formuláře žádosti o umístění, může zájemce o službu získat přímo v domově nebo zprostředkovaně přes webové stránky domova www.ddnachod.cz. Součástí žádosti je Vyjádření lékaře o zdravotním stavu a pro službu DZR vyjádření buď neurologa, nebo psychiatra. Vyplněnou žádost a lékařské zprávy uživatel může do domova zaslat poštou, e-mailem nebo je předat osobně. Žádost bude zařazena do registru žadatelů o umístění do Domova důchodců Náchod – do pořadníku.

Po uvolnění místa je vybraný žadatel osloven a pozván se svými blízkými na prohlídku domova, kdy má možnost předem si zjistit on nebo jeho blízcí, zda služba bude vyhovovat jeho aktuálním potřebám a nárokům na péči. V případě, že mu momentálně nabízené skutečnosti nevyhovují, má možnost nástup do domova odmítnout, oddálit. Výběr nového žadatele se řídí urgentností, zdravotním stavem a vhodností uvolněného lůžka. Pokud se žadatel nemůže do domova přijít podívat, provedou sociální pracovnice /popř. společně s manažerem přímé péče/ v místě jeho pobytu sociální šetření.

Uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby 

  1. Obecný text smlouvy o poskytnutí sociální služby je zveřejněn a volně přístupný na webových stránkách domova. Zájemce o službu nebo nový uživatel má tak možnost řádného seznámení s obecným textem smlouvy s dostatečným časovým předstihem před jejím podpisem.
  2. Při nástupu je již s novým uživatelem uzavřena smlouva o poskytnutí sociální péče, včetně její individuální specifikace – tj. způsobu a výše platby za poskytované služby, nakládání s finančními prostředky, osobními daty atd. dle předchozího jednání a dohody s novým uživatelem.
  3. Uživatel s nízkým příjmem je seznámen s podmínkami stanovení snížené úhrady dle § 73 odst. 3 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění (pravidlo 15 % zůstatku příjmu uživatele po úhradě za ubytování a stravu).
  4. Příspěvek na péči náleží domovu v plné výši přiznaného stupně.

Stížnosti (možnost vyjádření uživatele ke kvalitě a způsobu poskytované služby)

V rámci nástupu do domova má možnost nový uživatel nebo jeho blízcí seznámit se s Domácím řádem zařízení a možností podávání stížností na poskytování a kvalitu služeb, tato pravidla jsou veřejně vyvěšena na informačních tabulích v budově. Stížnost nebo připomínku mohou uživatelé také sdělit anonymně zprostředkovaně přes důvěrníka nebo napsat písemně do schránek důvěry umístěných na každém oddělení.

Uživatelé služby mají také možnost přímé diskuse o dění v domově při debatách s ředitelem, které se konají dle potřeby. Na těchto schůzkách v rámci besedy mohou tak vznést svoje náměty, připomínky, či stížnosti, kterými by se mělo vedení domova zabývat.

Prostředí, ve kterém je služba poskytována

Domov důchodců je umístěn v klidné části města Náchod ve směru na Dobrošov, v mírném svahu vedle areálu horní nemocnice. Areál domova důchodců je tvořen dvěma vzájemně propojenými budovami. Starší budova A – původně Bartoňův okresní chorobinec – byla postavena v roce 1931 a kompletně zrekonstruována v r. 1996. Budova B je nová moderní přístavba, uvedená do provozu v r. 1998, v této budově je poskytována služba DPS. Ve starší budově jsou převážně třílůžkové a dvoulůžkové pokoje s umyvadlem, sociální zařízení jsou společná na chodbě. V nové přístavbě jsou pokoje převážně třílůžkové a dvoulůžkové i jednolůžkové se sociálním zařízením, vlastní předzahrádkou nebo balkónem.  Budovy jsou bezbariérové se 2 výtahy a systémem samootvíracích dveří do obou budov. V domově je 1 x týdně ordinace praktického lékaře, vzhledem ke krátké vzdálenosti dialyzačního oddělení v sousedním areálu nemocnice Náchod je v domově možnost bezproblémového umístění dialyzovaných uživatelů.   

Více informací o konkrétním podrobném rozsahu poskytovaných sociálních služeb a péče, cenách za ubytování a stravu apod. lze samozřejmě získat z našich webových stránek www.ddnachod.cz. Nebo zprostředkovaně telefonicky na číslech 491 401 406, 728 442 609 /sociální oddělení Domova důchodců Náchod/.

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz