Domácí řád Domova důchodců Náchod /DD/

Posláním Domova důchodců Náchod – pobytové služby – je vytvořit odpovídající a důstojné podmínky uživatelům, kteří se vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu ocitli v nepříznivé sociální situaci, a proto nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Snahou je umožnit jim dle jejich možností prožít aktivní a důstojné stáří.
Domov důchodců Náchod od 1. 1. 2016 poskytuje dvě služby

Domov pro seniory /DPS/ a Domov se zvláštním režimem /DZR/.

Cílovou skupinou DPS jsou senioři od 62 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopni z důvodu věku a zdravotního stavu zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení.

Cílovou skupinou  DZR jsou senioři zejména od 55 let věku s bydlištěm v Královéhradeckém kraji nebo s prokázanou vazbou na Královéhradecký kraj, kteří se ocitli v naléhavé nepříznivé sociální situaci, protože už vůbec nejsou schopni z důvodu onemocnění stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou zvládat bezpečně úkony péče o svoji osobu ve svém přirozeném prostředí ani za pomoci rodiny, osob blízkých či ambulantní a terénní služby, a jejich situaci lze řešit vzhledem k těžké nebo úplné závislosti na péči druhé osoby pouze službou pobytovou, jinak jim hrozí sociální vyloučení. Režim v tomto zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Důvodem k nepřijetí do Domova důchodců Náchod je:
·   domov neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
·   domov v současné době nemá dostatečnou kapacitu,
·  zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, tj. zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení /infuze,  náročná zdravotní diagnóza, akutní infekční nemoc/, nebo by v DPS  chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,

osobě, která žádá poskytnutí sociální služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Cílem domova je řešení nepříznivé sociální situace, vytvořit pro člověka, který není schopen žít v domácím prostředí sám, postarat se o sebe a trpí sociálním vyloučením, bezpečné prostředí dle jeho potřeb. Dalším cílem je profesionální a odborné poskytování služeb vyškoleným, kvalifikovaným a motivovaným personálem, naplňování individuálních plánů uživatelů, podpora jejich samostatnosti a zamezení jejich sociálního vyloučení, zachování a rozvíjení důstojného života seniorů. Snažíme se zapojit uživatele do běžného života v jejich novém prostředí, posilovat jejich samostatnost a nezávislost s ohledem na jejich zdravotní omezení.

Základními principy poskytované pobytové služby jsou úcta k uživateli, podpora samostatnosti, nezávislosti a individuality uživatele, respektování jeho vlastní volby, respektování jeho soukromí, spolupráce s rodinou nebo s osobami jemu blízkými, přizpůsobování poskytovaných služeb potřebám uživatele, začlenění do společnosti a vzájemná tolerance a důvěra mezi uživateli a personálem domova.

1) Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DD. Je závazný pro všechny klienty a zaměstnance domova.
2) Domácí řád vychází z principů zajištění lidské důstojnosti a autonomie uživatelů služeb, z respektu k jejich názorům a rozhodnutím. Klade důraz na dodržování lidských i občanských práv a svobod.

2. Nástup

1) Při nástupu nového klienta do DD je mezi klientem a DD Náchod uzavřena SMLOUVA o poskytnutí sociální péče v domově pro seniory nebo v domově se zvláštním režimem. Tato SMLOUVA je založena v osobní dokumentaci klienta. Klient při nástupu předloží výpis ze zdravotní dokumentace, občanský průkaz a průkazku pojištěnce. (Při nástupu ze zdravotnického zařízení předloží i propouštěcí zprávu.)

2) V den nástupu je s klientem dohodnut způsob platby a příjmu důchodu (poštovní poukázkou, převodem z účtu, hromadným seznamem, úhradu lze platit i v hotovosti v pokladně domova). Klienti s omezenou svéprávností k právním úkonům nastupují v doprovodu svého opatrovníka, který rozhodne o všech náležitostech.

3. Ubytování

1) Klient se po svém příchodu do domova ubytuje v pokoji, který mu byl na základě předchozí domluvy přidělen. Věci, které si s sebou přinesl do domova, označené předem oznámeným šatním číslem, mu pomohou pracovnice domova uložit na místa k tomu určená (skříň, noční stolek). Šatním číslem se označují také věci zakoupené, darované nebo přidělené klientovi za pobytu v domově (šatstvo, obuv, prádlo). Soupis osobních věcí a veškerých cenností se provádí za účasti svědků. Soupis je řádně zdokumentován v šatní kartě a uložen v osobní dokumentaci klienta.

2) V domově není dovoleno přechovávat nebezpečné předměty, střelné zbraně, chemikálie, věci hygienicky závadné nebo vzbuzující odpor. Na pokojích je zakázáno používat tepelné spotřebiče – jedná se zejména o mikrovlnné trouby, přenosné teplovzdušné ventilátory a jiné ohřívače vzduchu. Vysoušeče vlasů, varné konvice a žehličky možno používat v DPS na základě posouzení schopností klienta tyto přístroje obsluhovat. Pokud jsou spotřebiče nové, je nutné k nim doložit doklad o nákupu. Pokud nové nejsou, DD zajišťuje na své náklady jejich elektrorevize. K výzdobě pokoje může klient použít vlastní předměty (obrazy, textilie, sošky), které budou zapsané do šatní karty nebo vedeny jako cennost v používání.

3) V domově je přísně zakázáno krmení ptactva – především holubů, protože jejich trus agresivně působí a trvale poškozuje omítky domova. Dále je přísně zakázáno ponechávat volně uložené potraviny jak v pokojích, tak i ve venkovním prostoru v nejbližším okolí domova z důvodu přemnožení hlodavců.

4) Věci přidělené klientům domova zůstávají majetkem domova. Žádáme klienty, aby s nimi zacházeli šetrně.

5) Při ubytování klienta se přihlíží k jeho zdravotnímu a psychickému stavu a ke vhodnosti uvolněného pokoje.

6) Klienta lze v průběhu pobytu přemístit na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem. O přemístění klienta rozhoduje manažer přímé obslužné péče ve spolupráci se staniční sestrou příslušného oddělení a s vedoucí sociálního úseku. Návrh na přemístění může podat jak ošetřující personál, tak sám klient nebo jeho opatrovník.

7) Klient, který bude v domově celoročně ubytován, má možnost přihlásit se zde k trvalému pobytu. Toto přihlášení a poté i vydání nového občanského průkazu zajistí sociální pracovnice.

4.Dálkově řízené topení

1) Domov má dálkově řízené topení bez možnosti manuální regulace. Garantovaná teplota v pokojích klientů je 23°C.

5. Škody

1) Klient odpovídá za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil na majetku domova, majetku jiné organizace, na majetku nebo zdraví spoluklienta, zaměstnanců a jiných osob.

2) Způsobí-li škodu zaviněně více klientů, odpovídají za ni podle své účasti.

3) Klient je povinen upozornit ředitele domova, popřípadě jiného zaměstnance, na škodu, která vznikla, vzniká, nebo by mohla vzniknout domovu, jeho klientům nebo jiným osobám, aby mohly být učiněny kroky k jejímu odstranění nebo k jejímu odvrácení.

4) O míře zavinění a eventuální náhradě škody rozhodne komise sestavená dle návrhu ředitele domova.

6. Úschova cenných a jiných věcí

1) Při nástupu nebo také v průběhu pobytu v domově může klient požádat pověřeného zaměstnance o převzetí cenných věcí, vkladních knížek donesených z domova a peněžních hotovostí do úschovy domova. Převzetí cenných věcí je zapsáno v šatní kartě. Klienti mají také možnost uložit si část svých peněz u sociálních pracovnic na depozitní účet a mají možnost nechat si pověřeným pracovníkem domova založit vkladní knížku u ČS. Klient pak může peníze z těchto vkladů vybírat, peníze na ně ukládat nebo s nimi jinak nakládat. Požádá-li o to, domov mu deponované cenné věci, vkladní knížky, které si donesl z domova, nebo peněžní hotovost vydá. Bez souhlasu klienta nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat, ani jim nebudou sdělovány informace o stavu účtu klienta. Jde-li o klienta s omezenou svéprávností k právním úkonům, o manipulaci s penězi a cennostmi rozhoduje jeho opatrovník dle právoplatného usnesení soudu.

2) Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty věcí, které má klient u sebe, je možné dát tyto věci do úschovy k pověřenému pracovníkovi domova. Není-li klient schopen vyslovit souhlas s úschovou věcí nebo podepsat doklady, převezme jeho věci do úschovy pověřený zaměstnanec za účasti dvou svědků (zaměstnanců domova), kteří příslušné doklady podepíší.

3) Domov neodpovídá za věci, vkladní knížky a peněžní hotovost, které nepřevzal do úschovy nebo k zabezpečení podle předchozích odstavců.

4) V nepřítomnosti klienta nesmí ani jeho nejbližší příbuzní bez vědomí pověřených zaměstnanců domova provádět jakoukoliv manipulaci s jeho věcmi.

5) Při nepřítomnosti klienta v důsledku převozu do nemocnice je službu konající sestra na příslušném oddělení povinna zabezpečit jeho osobní věci a cennosti proti krádeži. Staniční sestra zajistí následné uložení cenných věcí do trezoru.

6) Pokud o to klient požádá, je jeho občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny uložen v uzamykatelném prostoru v inspekčním pokoji sester, aby se tak zamezilo případné ztrátě nebo zneužití. Za uložené občanské průkazy a průkazy pojištěnce zodpovídá staniční sestra příslušného oddělení domova.

7. Stravování

1) V DD je pro klienty zajištěna celodenní strava, která je svým složením, množstvím a úpravou přizpůsobena jejich věku a zdravotnímu stavu.

2) Strava se klientům podává v jídelně, klienti, kteří mají sníženou pohyblivost nebo o to požádají, dostávají stravu na pokojích.
Čas podávání stravy v domově:

snídaně 8:00 – 9:00 hod.
oběd 11:30 – 12:30 hod.
odpolední svačina 14:30 hod.
večeře 17:00 – 18:00 hod.

Pokud klient neodebere stravu v určenou hodinu, má možnost po individuální dohodě se službu konajícím personálem stravu odebrat později v rámci platných hygienických norem.

3) Odnášet jídlo, nádobí a příbory z hlavní jídelny nebo z jídelen na odděleních do pokojů, zahrady apod. je zakázáno.


4) Na odděleních mají klienti k dispozici nápoje. Těm, kteří potřebují pomoc, poskytne nápoj službu konající sestra.


5) Potraviny mohou klienti ukládat jen na místa k tomu určená. Nepoužitelné zbytky jídel se odkládají do určených nádob, nesmějí se ponechávat v pokoji, na chodbách, balkonech apod.


6) V domově je zřízena ve spolupráci s kuchyní a zdravotním úsekem stravovací komise, jejímiž členy jsou vedoucí kuchyně nebo její zástupce, manažer přímé obslužné péče, staniční sestry a zástupci klientů z jednotlivých oddělení domova. Ve své činnosti se komise zaměřuje na vhodnost a kvalitu stravy pro klienty domova a na úroveň jejich stravování. Ve věci stravování se klienti obracejí především na tuto komisi. Komise se podílí i na tvorbě jídelního lístku, který je zpravidla tvořen na jeden týden.


8. Zdravotní a ošetřovatelská péče


1) Domov poskytuje klientům zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Rozsah ošetřovatelské péče a požadavky klienta jsou uvedeny v jeho individuálním plánu, ošetřovatelském plánu a plánu rehabilitace. Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí klient službu konající sestře.


2) Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí klient ihned službu konající sestře.


3) Klientům je v domově k dispozici dvakrát v týdnu praktický lékař, který provádí vstupní prohlídku, preventivní prohlídky, vyšetření a ošetření v době nemoci nebo úrazu. Na základě dohody podává léky klientům sestra, jiný způsob povoluje lékař.


4) Klient má možnost vybrat si svého praktického lékaře i mimo domov, praktický lékař DD má právo nepřijmout  klienta, který do domova nastoupil, do své péče.


5) Klient, u něhož je podezření na infekční onemocnění, bude na základě rozhodnutí lékaře přeložen na infekční oddělení nemocnice.


9. Hygiena


1) V domově pečují klienti o osobní čistotu, o čistotu šatstva, prádla, obuvi a pořádek ve svém pokoji, pokud to dovoluje jejich psychický a zdravotní stav.


2) Klienti dodržují zásady osobní hygieny. Koupání se provádí dle individuální potřeby klienta, nejméně však 1x týdně. Koupání za dohledu zdravotnických pracovníků se provádí při zhoršeném zdravotním stavu klientů nebo v případě, že potřebují při osobní hygieně pomoc druhé osoby.


3) K dodržování osobní hygieny patří holení vlastním elektrickým holicím strojkem, stříhání a úprava vlasů i vousů, stříhání nehtů. Podrobnosti o poskytování těchto služeb sdělí klientům staniční sestry.


4) Osobní prádlo si klienti vyměňují dle potřeby. Klient má možnost odevzdat znečištěné prádlo ihned k vyprání. Praní a žehlení prádla zajišťuje prádelna domova. Čistírnu a opravu obuvi si klient hradí sám. Vyprané prádlo je vydáváno klientům průběžně, hned po vyprání a vyžehlení.


5) Klienti jsou povinni za pomoci příbuzných, známých nebo pověřeného zaměstnance domova (sociální pracovnice) doplnit si na vlastní náklady nedostatečné množství šatstva a prádla.


6) V obou budovách domova platí zákaz kouření. Klientům je povoleno kouřit jen ve vyhrazených prostorách (kuřárna ve II. poschodí budovy A), popřípadě mohou kouřit venku u vchodů do budovy A i B. V zájmu bezpečnosti klientů je zakázáno používání sirek a zapalovačů uvnitř domova, kromě vyhrazené kuřárny. Zapalování svíček a používání nebezpečných nástrojů je nepřípustné. Vlastní elektrické spotřebiče je klient povinen nechat umožnit revidovat v termínech dle vyhlášky na náklady DD.


10. Doba klidu v domově


1) Doba nočního klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 hodin.


2) V době nočního klidu nesmí být klienti rušeni s výjimkou nutnosti podávání léků nebo poskytnutí nutné ošetřovatelské nebo lékařské péče.


3) Budova domova se uzamyká v období od 1. října do 31. března zpravidla v 18 hodin, v období od 1. dubna do 30. září zpravidla ve 20 hodin.


11. Pohyb klientů v areálu domova a vycházky mimo areál domova


1) Klienti DPS se mohou volně pohybovat v areálu domova a vycházet a pobývat mimo areál. V zájmu své bezpečnosti nebo poskytnutí rychlé lékařské pomoci ohlásí obyvatel odchod z areálu domova službu konající sestře, zvláště jestliže předpokládá, že se v průběhu dne nedostaví k některému z hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře). Současně sdělí, kam odchází, a přibližnou dobu návratu.


2) Službu konající personál oddělení doporučí klientovi, aby zvážil vhodnost vycházky, jestliže by bylo ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost (například při nepříznivém počasí, náledí apod.). Při nařízení karantény hygienickou službou se zakazuje vzájemné navštěvování a musí se dodržet zákaz nebo omezení vycházek i návštěv a omezit vzájemné návštěvy v rámci domova. Písemný zákaz bude vždy uveřejněn na hlavních dveřích.


3) Klienti DZR se z bezpečnostních důvodů vzhledem k jejich zdravotnímu stavu mohou volně pohybovat v areálu domova, vycházet a pobývat mimo areál mohou v doprovodu pracovníka DD nebo rodinného příslušníka. Na klienty DZR se vztahují  v DD režimová opatření, která jim volný pohyb v areálu domova i mimo areál omezují. Jedná se především o samootvírací dveře z jedné strany na číslicový kód, kamerový systém u vchodů a východů DD a sledovací brány související v nezbytně nutných případech s bezpečnostními náramky. 


12. Přechodný pobyt klientů mimo domov


1) Klient může pobývat mimo domov. Na dobu pobytu mimo domov si vyžádá u službu konající sestry předepsané léky.


2) Za den pobytu mimo domov se považuje kalendářní den, kdy klient pobývá mimo domov od 0.00 hodin do 24.00 hodin.


3) Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje oznámení ústní, písemné nebo telefonické nejméně 48 hodin předem, tj. 2 dny, v případě víkendu nejpozději ve čtvrtek do 8:00 hodin, před vánočními a velikonočními svátky 96 hodin předem, tj. 4 dny.


4) Klient obdrží nejpozději do 10 pracovních dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který má být úhrada vrácena, vratku ve výši hodnoty potravin z částky úhrady za stravování. Pokud se nejedná o nepřítomnost z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení, obdrží ještě denní platbu za péči (1/30 přiznaného příspěvku na péči).  Vratka bude vyplácena pouze za celé dny, kdy bude klient mimo DD.


13. Návštěvy


1) Klienti mohou přijímat návštěvy neomezeně s ohledem na stanovený noční klid. Při mimořádných událostech mohou být návštěvy zakázány (zákaz návštěv orgány hygienické služby, vážné technické a bezpečnostní důvody).


2) Klienti přijímají návštěvy ve všech prostorách domova. Návštěvy se vždy ohlásí u službu konající sestry.


3) Návštěvy nesmí rušit klid a pořádek v domově nebo narušovat léčebný a dietní režim klientů.


14. Kulturní život v domově


1) Klienti domova se podle svého zájmu a zdravotního stavu účastní kulturního a společenského života v domově.


2) Součástí domova je knihovna, kde si klienti mohou půjčovat knihy.


3) Klient může používat vlastní televizi, rozhlasový přijímač, CD přehrávač apod., pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za používání vlastní televize, rozhlasového přijímače nebo mobilního telefonu hradí ze svých prostředků. Také si hradí náklady spojené s uvedením přístroje do provozu a následnou údržbu. Elektrorevize zajišťuje na své náklady DD.   

4) Klienti mají možnost odebírat soukromě denní tisk a časopisy, které si hradí ze svých prostředků. Odběr zajistí po dohodě s klientem rodina nebo sociální pracovnice.


15. Volnočasové aktivity


1) Klient se může věnovat své zájmové činnosti, pokud tato činnost nebo její rozsah nejsou na úkor zdraví, nenarušují klid nebo neohrožují zdraví ostatních klientů, zaměstnanců domova nebo jiných osob. Zájmovou činnost koordinují aktivizační pracovnice ve spolupráci se sociálními pracovnicemi a zdravotním úsekem.


16. Výplata důchodů


1) Klientovi je po odečtení úhrady za poskytovanou péči a příspěvku na péči vyplacen zůstatek důchodu. Zůstatek důchodu není vyplácen klientům, kteří platí úhradu za pobyt osobně nebo převodem z účtu.


2) Důchody vyplácí pověřený pracovník vždy ještě s jedním zaměstnancem každého 15. dne v měsíci. Pokud termín 15. připadne na sobotu nebo na neděli, bude důchod vyplacen v pondělí. Pokud termín 15. připadne na svátek, vyplácí se v nejbližší následující pracovní den.


3) Důchody jsou vypláceny ve společných prostorách. Klientům, kteří pro svůj zdravotní stav nejsou schopni převzít důchod ve společných prostorách, je důchod vyplácen v pokojích.


17. Poštovní zásilky


1) Poštovní zásilky, včetně peněžních, přijímá pro klienty pověřený zaměstnanec domova, který o doporučené došlé zásilce učiní záznam do knihy pošty. Zásilky si může přebírat i klient domova osobně.


2) Zásilky vedené přes knihu pošty se vydávají klientovi proti podpisu. Pokud není klient schopen převzetí podepsat, učiní tak za něho určený zaměstnanec, např. sociální pracovnice, účetní nebo službu konající sestra. Jde-li o peněžní zásilku, učiní tak tento pověřený zaměstnanec za účasti svědka.


18. Stížnosti


1) Stížnost na kvalitu poskytovaných služeb může uplatnit kterýkoliv obyvatel DD Náchod nebo jeho rodinný příslušník. Stížnost lze podat ústně nebo písemně kterémukoliv zaměstnanci, včetně ředitele DD Náchod. Pro písemné stížnosti slouží schránky důvěry umístěné v jídelnách jednotlivých oddělení (I. – DZR, II. a III. –  DPS). Schránky jsou uzamčené a zřetelně označené. Klíče od schránek jsou u ředitele DD, který průběžně vyhodnocuje jejich obsah. Všechny písemné stížnosti jsou evidovány ředitelem DD Náchod a jejich vyřízení je vždy stěžovateli oznámeno písemně. V případě, že stěžovatel není se způsobem řešení spokojen, může se obrátit se svou stížností na zřizovatele DD Náchod:


KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE, ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ,
PIVOVARSKÉ NÁM. 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

2) Drobné stížnosti a podněty řeší individuálně kompetentní pracovníci oddělení, klíčoví pracovníci a sociální pracovnice domova, které o tom provedou zápis do sociálního šetření klienta.


3) Každý měsíc mají obyvatelé a zaměstnanci možnost zúčastnit se pravidelné schůzky s ředitelem DD ve společenské místnosti, kde může každý svoji stížnost, připomínku a podnět přednést osobně řediteli. Ze schůzky je proveden zápis, včetně záznamu o vyřízení, nápravě a vysvětlení. Obyvatel DD má také možnost předat svoji stížnost zprostředkovaně, např. prostřednictvím příbuzného nebo jiného klienta, na každém oddělení. Tyto podněty potom řeší ředitel DD společně se sociálními pracovnicemi nebo zdravotním personálem na neformálních schůzkách.


4) Zápisy ze schůzek s obyvateli a vyhodnocení písemných podnětů ze schránek důvěry vede ředitel DD ve zvláštní složce, pokud možno bez uvedení jmen, aby nedošlo k diskriminaci osob.


5) Stížnosti na stravu zapisují obyvatelé do Knih přání a stížností umístěných v jídelnách – tyto stížnosti a podněty řeší stravovací komise spolu s vedoucí zdravotního úseku a vedoucí kuchyně na pravidelných schůzkách.


19. Opatření proti porušování kázně a pořádku


1) Jestliže klient DPS porušuje kázeň a pořádek v domově nebo se opakovaně chová nepřístojně při svém pobytu mimo domov a odpovědným zaměstnancům se nepodařilo zjednat nápravu, vysvětlí mu ředitel domova, jaké chování a jednání se od něho nadále očekává. Poučí ho o následcích, které by pro něho mohlo mít další porušování kázně a pořádku, a domluví mu, aby své chování a jednání změnil. Nedojde-li ani poté k nápravě, udělí ředitel klientovi písemné napomenutí. Jestliže klient i po opětovném písemném napomenutí nadále porušuje kázeň a pořádek, může poskytovatel (Domov důchodců Náchod) vypovědět klientovi smlouvu a ukončit pobyt v domově.


2) Za závažné porušování kázně a pořádku se považuje rovněž neoprávněné a hrubé napadání zaměstnanců domova nebo ostatních klientů, šikana, hádky nebo nevhodné chování k návštěvám apod.


3) Při nadměrném požívání alkoholických nápojů a při následném stavu opilosti, který by obtěžoval nebo ohrožoval jiné klienty, personál nebo přítomné návštěvy jiných klientů, budou takovouto situaci řešit příslušníci PČR.


20. Ukončení služby


1) Možnosti ukončení služby jsou stanoveny ve SMLOUVĚ uzavřené mezi klientem a Domovem důchodců Náchod při jeho nástupu do DD.


21. Závěrečné ustanovení


Tento Domácí řád je volně přístupný. Je k dispozici ve všech jídelnách, u staničních sester a sociálních pracovnic. Klient může požádat sociální pracovnici o jeho přečtení.
Tento Domácí řád nabývá účinnosti od 1. 8. 2017
V Náchodě dne 31. 7. 2017

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz