Předmět veřejné zakázky :

Oprava havarijního stavu stávajících kanalizačních svodů objektu „A“ Domova důchodců Náchod, oprava zpevněné plochy a oprava – výměna zábradlí.

předpokládaná maximální cena opravy : 1 239 000,- Kč bez DPH

Popis předmětu veřejné zakázky

Objekt „A“ Domova důchodců je odkanalizován pěti dílčími svody kameninovým potrubí DN 150, svedenými do sběrné šachty umístěné ve svahu pod příjezdovou komunikací před budovou. Odtud jsou splaškové vody samostatnou přípojkou PVC DN 200, svedeny do veřejné kanalizační stoky jednotné kanalizační sítě. Stávající kameninové svody, jak bylo prokázáno kamerovou zkouškou, jsou ve velmi špatném technickém stavu. Spoje trub jsou netěsné, potrubí prorůstají kořeny dřevin vysazených na svahu před Domovem. Na základě tohoto stavu, je navrženo řešení, které je obsahem projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracované projektantem p. Jindřichem Řezníčkem v květnu 2014. Projekt řeší výměnu všech svodů z části „A“. Stávající sběrná šachta, označená v dokumentaci Š1, bude nahrazena novou prefabrikovanou betonovou šachtou DN 1000 mm, do které budou svedeny tři dílčí větve, ozn. P1, P2 a P3. Na jednotlivých větvích pak budou osazeny plastové kontrolní a čistící šachty, ozn. Š2 až Š6, v rozsahu DN 200, 300 a 630. Šachta Š2, DN 630 na větvi P1, byla již provedena v rámci havárie včetně provizorního napojení přepadu z odlučovače tuků. Svody jsou navrženy z kompaktních hladkých hrdlových trubek se spoji na gumový kroužek – PVC KG DN 150/4,7, SN8.Po provedení opravy kanalizačních svodů, budou provedeny úpravy povrchů. Ve svahu před budovou s urovnáním a osetím travním semenem. Ve zpevněné ploše po zásypu rýh do úrovně stávající zpevněné plochy bude provedena nová zpevněná asfaltová plocha. Na hraně svahu bude provedeno nové ocelové zábradlí. Provedení a skladba viz samostatný díl projektové dokumentace. V rámci celkové opravy poškozených kanalizačních přípojek a přilehlé asfaltové plochy nedojde provedenou opravou k žádným změnám, technickému zhodnocení uvedených kanalizačních přípojek a asfaltové plochy, jedná se o nutné řešení havarijního stavu výměnu stávajícího poškozeného potrubí a nefunkčních kontrolních šachet včetně opravy asfaltové plochy.

Termíny realizace opravy :

Zadavatel předpokládá plnění veřejné zakázky v termínu od 1. 9. 2014 max. do 31. října 2014. Práce by měly být provedeny v pokud možno nejkratším termínu s ohledem na zajištění přístupu k budově z důvodu zajištění dodávek potravin do kuchyně a vstupu do budovy objektu A. Oprava bude prováděna etapově –po úsecích, tak aby byl primárně zajištěn přístup k rampě kuchyně a zajištěno plynulé zásobování potravinami a oprava v tomto prostoru byla provedena v pokud možno nejkratším termínu. Místem plnění veřejné zakázky je Domov důchodců Náchod, Bartoňova 903, 547 01 Náchod

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz