Přehled účelů a právních titulů pro zpracování osobních údajů
fyzických osob v Domově důchodců Náchod

 

Účel zpracování osobních dat   Právní titul: Relevantní právní úprava ČR:
získávání základních informací o pacientech, vedení a zpracování zdravotnické dokumentacečlánek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách zákon č. 374/2011 Sb. ,
o zdravotnické záchranné službě vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
poskytování sociální službyčlánek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 108/2006 sb., o sociálních službách , zákon č. 372/2011 sb., o zdravotních službách zákon č. 89/2012 sb. , občanský zákoník
vedení evidence smluv a objednávekčlánek 6 odst. 1 písm. b) GDPR – splnění smlouvy,článek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník,zákon č. 340/2015 sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
zákon č. 134/2016 sb.,o zadávání veřejných zakázek zákon č. 563/1991 sb., o účetnictví,
organizování výběrových řízení za účelem obsazení pracovních místčlánek 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem příslušného správcezákon č. 262/2006 sb., zákoník práce zákon č. 435/2004 sb., zákon o zaměstnanosti, zákon č. 251/2005 sb., zákon o inspekci práce
vstupní a preventivní prohlídky zaměstnancůčlánek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 262/2006 sb., zákoník práce, zákon č.373/2011 sb., o specifických zdravotních službách, vyhláška č. 79/2013 sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/201
vedení osobních spisů zaměstnancůčlánek 6 odst. 1 písm. f) GDPR – oprávněný zájem příslušného správcezákon č. 262/2006 sb., zákoník práce
čerpání z fondu kulturních a sociálních potřebčlánek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce, vyhláška č. 114/2002 sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
zpracování platů zaměstnancůčlánek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, zákon č. 582/1991 sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákon č. 48/1997 sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 187/2006 sb., o nemocenském pojištění, zákon č. 155/1995 sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 589/1992 sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, zákon č. 280/2009 sb., daňový řád, nařízení vlády č. 341/2017 sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
kompletní vedení účetnictvíčlánek 6 odst. 1 písm. c) GDPR – splnění právní povinnostizákon č. 563/1991 sb., o účetnictví, zákon č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, vyhláška č. 410/2009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 sb., zákon č. 262/2006 sb., zákoník práce

Adresa

Domov důchodců Náchod
Bartoňova 903
547 01 Náchod.
email: info@ddnachod.cz